logo huisartsopleiding nederland

Preventieve zorg

Vanaf 1 januari 2018 organiseert Huisartsopleiding Nederland in opdracht van de hoofden opleidingsinstituten huisartsgeneeskunde de tweedaagse preventieve zorg voor alle aios in het 3e jaar van de opleiding.

 

Waarom een landelijke tweedaags onderwijsprogramma preventieve zorg?

 

preventieve zorgDe taak van de huisarts in de individuele (zorggerelateerde, geïndiceerde) preventie is onomstreden en recent weer bevestigd in de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de beroepsgroep.

 

In de Toekomstvisie 2022 wordt de preventieve taak van de huisarts breder gezien: “ Huisartsen hebben een belangrijke preventieve  taak, niet alleen in het voorkomen van verergering of complicaties bij ziekte maar juist ook in het voorkomen van ziekte en of gezondheidsproblemen bij personen met één of meerdere risicofactoren ( determinanten van (on)gezondheid)”.

 

Deze taakstelling in de universele en selectieve preventie is een gezamenlijke taakstelling, waarin de huisarts zijn/haar kennis van de risicofactoren in de praktijkpopulatie inbrengt bij verantwoordelijke instanties zoals de publieke gezondheidszorg, lokale overheden, zorgverzekeraars etc.

In deze populatiegerichte zorg heeft de huisarts een verbindende rol om daarvoor in aanmerking komende patiënten uit de praktijkpopulatie gericht te verwijzen en/of te motiveren voor speciale preventieprogramma’s en eventueel screeningsprogramma’s als daarvan de meerwaarde is aangetoond.

Deze actieve preventierol van de  huisarts vereist een andere aanpak en attitude dan ‘ziekte-gericht’ werken.

 

De gezamenlijke opleidingsinstituten verenigt in Huisartsopleiding Nederland sluiten aan bij het belang van deze rol van de huisarts. Preventieve zorg is dan ook één van de thema’s van het Landelijk Opleidingsplan voor de huisartsopleiding.

 

Tijdens de tweedaagse staat op de eerste dag het belang centraal van breed naar gezondheidsrisico’s in de (praktijk)populatie te kijken om dan gericht op groeps- en individueel niveau preventieve zorg te verlenen ( van collectieve naar individuele en zorggerelateerde  preventie).

  

Genetica en farmacogenetica zijn de onderwerpen van de tweede dag als vormen van meer selectieve en individuele preventie. De toenemende kennis, inzichten en beschikbare testen geven de huisarts de mogelijkheid patiënten en hun familie vroegtijdig te informeren over genetische risico’s en farmacogenetische profielen.

 

Het landelijk aanbieden van dit onderwijs faciliteert de inzet van experts op dit gebied naast de ontwikkeling van nieuwe onderwijsmethodieken.

Het toepassen van de opgedane kennis in de opleidingspraktijk zal door de opleidingsinstituten uitgewerkt en begeleidt worden evenals de zorggerelateerde preventie bij de patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus en hart- en vaatziekten.

 

De tweedaagse Preventieve Zorg wordt uitgevoerd door Schola Medica.

 

Doelstellingen, inhoud en werkvormen

Download de doelstellingen, inhoud en werkvormen van de Tweedaagse cursus chronische zorg:

pdfDoelstellingen Tweedaagse Preventieve Zorg